Huishoudelijk regelement (versie 2003) – Rules of procedure

For an English version click here

VERENIGING VAN EIGENAARS
GWL-TERREIN HAARLEMMERWEG BLOK 2C

Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners van het appartementencomplex blok 2C van het GWL-terrein te Amsterdam.

HET REGLEMENT

Artikel 1
Alle bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten d.d. 2 januari 1992, opgesteld door de Koninklijke Notariële Broederschap en aan de artikelen genoemd in akte tot splitsing erfpachtrecht in appartementrechten voor bedoelde appartementencomplex.

Artikel 2
Waarin dit reglement ‘hij’ staat vermeld, kan ook ‘zij’ worden gelezen.

Artikel 3
Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken geldt het volgende:
a. De vergadering van eigenaren is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik en beheer van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het Huishoudelijk Reglement daarover geen bepalingen bevat;
b. Het bestuur is bevoegd om de regels uit dit reglement te doen handhaven, alsmede in individuele gevallen ontheffing te verlenen voor het bepaalde in de hierna volgende artikelen van het reglement;
c. Het bestuur is bevoegd bij overtreding van de regels uit dit reglement gevolg te geven aan de artikelen 27 en/of 29 uit het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten. Het bestuur is bevoegd in gevallen van aanhoudende overlast een boete op te leggen van ten hoogste 10 maal de maandelijkse bijdrage per incident, te boeken ten gunste van de algemene reserve;
d. De ontheffing die het bestuur verleent, behoeft de goedkeuring van de eerstvolgende vergadering van eigenaren.

Artikel 4
a. In navolging van artikel 11 uit het Modelreglement verklaart iedere appartementseigenaar dat hij bereid is de in het Huishoudelijk Reglement vervatte regels met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimten na te leven. Is de eigenaar daartoe niet bereid, dan kan de kantonrechter aan de hand van artikel 128 (boek 5 N.B.W.) beslissen dat die regels ten aanzien van de eigenaar komen te gelden. Een lid van de vereniging dient bij voorgenomen verkoop van zijn appartement het bestuur van de vereniging uiterlijk 48 uur na ondertekening van het voorlopig koopcontract in kennis te stellen van naam en adres van de beoogde kopers. Bij voorgenomen verkoop is het lid van de vereniging verplicht de potentiële kopers vóór ondertekening van het voorlopig koopcontract in kennis te stellen van het Huishoudelijk Reglement. Hij dient de potentiële kopers erop te wijzen dat zij bij aankoop een verklaring dienen te ondertekenen dat zij het Huishoudelijke Reglement na zullen leven. En zoals Artikel 44.3. van het Modelreglement bepaalt, is de koper verplicht een dergelijke verklaring te tekenen.
b. Aan nieuwe eigenaren zal door de administrateur de intentieverklaring milieu van de koepelvereniging ter ondertekening worden aangeboden.

HET BESTUUR

Artikel 5
a. Er zal een bestuur functioneren van minimaal 5, maximaal 7 leden (uit verschillende huishoudens) die telkens voor een periode van 2 jaar worden benoemd.
b. De bestuursleden kunnen maximaal 2 maal worden herkozen.
c. De vergadering benoemt een voorzitter en een penningmeester. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld. Indien de voorzitter of de penningmeester tussentijds zijn functie neerlegt, kiest het bestuur uit haar midden waarnemers. Op de eerstvolgende vergadering worden opvolgers benoemd.
d. Het bestuur is gerechtigd tot het doen van alle uitgaven welke in de door de algemene leden vergadering goedgekeurde begroting staan vermeld of welke zijn gebaseerd op een ander soort besluit van de algemene leden vergadering.
e. Het bestuur is gerechtigd, in navolging van Artikel 41.5 uit het Modelreglement, zonder machtiging van de vergadering € 2.500,- per niet begrote gebeurtenis uit te geven, een en ander in geval van calamiteiten. Indien het door de ernst en de dringendheid van de situatie niet mogelijk is vooraf een machtiging te vragen tot het doen van hogere uitgaven, is het bestuur verplicht zo snel mogelijk verantwoording af te leggen aan de vereniging van eigenaren.
KASCOMMISSIE

Artikel 6
a. Er zal een kascommissie functioneren bestaande uit minimaal 2 leden (uit verschillende huishoudens) die telkens voor een periode van 2 jaar worden benoemd.
b. De kascommissie vergadert tenminste éénmaal per jaar.
c. De kascommissie geeft haar oordeel over de ontvangsten en het beheer van de financiën van de vereniging welke in de eerste twee weken van januari bij de penningmeester of administrateur opgevraagd zullen worden.
d. De kascommissie zal jaarlijks aan de vergadering verslag uitbrengen over het afgelopen boekjaar gevoerde beheer en de door de penningmeester of administrateur over dat jaar gemaakte balans en exploitatierekening.
e. De kascommissie is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vereniging die betrekking hebben op de administratie en het beheer van de vereniging.
f. De penningmeester of administrateur is verplicht aan de kascommissie alle gewenste inlichtingen te verstrekken en desgewenst de kas en waarborgfondsen van de vereniging te tonen.
NOODMAATREGELEN

Artikel 7
a. Alleen het bestuur is bevoegd in geval van nood (bijvoorbeeld bij storm- en waterschade) noodvoorzieningen te treffen. Het bestuur kan zich bij deze laten vertegenwoordigen door een derde.
b. De eigenaren worden verzocht aan het bestuur of de administrateur op te geven, wie is aangewezen zich in geval van calamiteiten, toegang tot het appartement te verschaffen. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor deze opgave en dienen wijzigingen direct door te geven.

 

BETALINGEN AAN DE VERENIGING

Artikel 8
a. De geldelijke voorschotten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
b. In navolging van Artikel 5.1. van het Modelreglement: “Van de gezamenlijke schulden en kosten – waaronder begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de te begroten kosten als bedoelt in artikel 4 eerste lid – wordt jaarlijks door het bestuur een begroting voor het aangevangen of het komende boekjaar ontworpen en aan de jaarlijks vergadering voorgelegd. Deze vergadering stelt de begroting vast”.
c. Indien een automatische betaling wordt gestorneerd, dan dient het betreffende lid, zonder dat deze daarvoor aangesproken hoeft te worden door de penningmeester of administrateur, per ommegaande te zorgen voor aanzuivering van de betalingsachterstand.
d. Indien een lid het nalaat om, na één schriftelijke aanmaning, zijn achterstand aan te zuiveren, dan is het bestuur, zonder dat hiervoor toestemming aan de algemene ledenvergadering hoeft te worden gevraagd, bevoegd om een incasso- of gerechtelijke procedure op te starten teneinde de achterstand plus de wettelijk verschuldigde rente met een minimum van € 12,- en incassokosten geïncasseerd te krijgen.
MACHTIGING IN VERGADERING

Artikel 9
In navolging van Artikel 36 van het Modelreglement: “Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen…”. Machtigingen dienen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris van de vereniging overlegd te worden. Iedere stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere leden een stem uitbrengen. Leden van het bestuur zijn niet gerechtigd om te stemmen namens één der andere leden.
HET GEBRUIK VAN ALGEMENE RUIMTEN EN ALGEMENE GEDEELTEN

Artikel 10
a. De eigenaren moeten er gezamenlijk zo veel mogelijk toe bijdragen dat de inbraakveiligheid van het gebouw maximaal wordt gewaarborgd.
b. Het is niet toegestaan voorwerpen, van welke aard en omvang ook, vanaf galerijen en/of ramen te werpen.
c. In verband met stankoverlast is het niet toegestaan om volle vuilniszakken in de algemene ruimten te plaatsen of langer dan een week in de tuinen of op de balkons te laten staan.
d. In de dakgoten en andere waterafvoervoorzieningen van het gebouw mag geen afval of ander huisvuil worden gedeponeerd.
e. Er mag in de openbare ruimtes niet gerookt worden.
f. Kleden, lopers, bezems e.d. mogen niet buiten over de galerijrand of in de gemeenschappelijke ruimten worden geklopt of schoongemaakt. Wasgoed mag geen overlast bezorgen.
g. Eigenaren van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan medebewoners (b.v. stank- of geluidsoverlast of overlast vanuit hygiënisch oogpunt zoals het hebben, houden of voeren van duiven en dergelijke is niet geoorloofd) Het is niet toegestaan om huisdieren los te laten lopen in de algemene ruimten.
h. Het is verboden artikelen zoals hygiënisch verband, babyluiers, dweilen e.d. door de closetpot te spoelen.
i. In de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken enz. mogen niet op de grond of in de gemeenschappelijke ruimten en tuinen worden gedeponeerd.
j. De naamplaatjes op de postbussen behoren uniform van model c.q. kleur te zijn.
k. Het is niet toegestaan kinderen in de algemene ruimten te laten spelen.
l. De eigenaar is verplicht medewerking te verlenen aan het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van reiniging en eventueel onderhoud van het pand.

Artikel 11
In navolging van Artikel 12.1 en 12.2 van het Model-reglement is het de eigenaren niet toegestaan:
a. In de gemeenschappelijke ruimten – anders dan in de daarvoor bestemde gedeelten – voertuigen of andere voorwerpen te plaatsen;
b. In de gemeenschappelijke ruimten voorwerpen aan de muur te bevestigen. Bovendien is het de eigenaren niet toegestaan:
c. Reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen en ornamenten van de gemeenschappelijke ruimten en/of galerijverlichting te verrichten;
d. De toegang tot de gemeenschappelijke ruimten nodeloos lang geopend te laten of te blokkeren.

Artikel 12
De kabelaansluiting mag uitsluitend geschieden door middel van de hiertoe voorgeschreven aansluitsnoeren met toebehoren. Storingen veroorzaakt door andere verbindingen en reparaties door onbevoegde personen zijn voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartement.
BEPERKING VAN OVERLAST

Artikel 13
Elke eigenaar/gebruiker van een privé-gedeelte met bestemming woning is gerechtigd daarin parketvloeren of ander harde vloerbedekking te hebben, mits deze vloerbedekking is gelegd op een voldoende geluids-absorberende onderlaag, waardoor contactgeluiden zoveel mogelijk vermeden worden.Onder voldoende geluidsabsorberende onderlaag wordt in dit geval verstaan een veerkrachtige onderlaag of een zwevende dekvloer, zodanig dat de contactgeluidisolatie index 10db NEN bedraagt.

Artikel 14
Tussen 23.00 en 07.00 uur moet het rustig zijn. Boren, timmeren, zagen, schuren en andere contactgeluiden-producerende werkzaamheden mogen door de week alleen van 08.00 tot 20.00 uur en in het weekeinde van 11.00 tot 20.00 uur worden uitgevoerd.
Overigens zorgt men er in het algemeen voor dat bij het gebruik van radio, televisie, recorder, muziekinstrument of geluidsproducerende apparatuur geen hinder door andere bewoners uit het complex wordt ondervonden. Hetgeen ook voor de buitenruimten geldt.

Artikel 15
Het is niet toegestaan in het appartement een beroep uit te oefenen dat de omwonenden overlast bezorgd.

Artikel 16
Het bestuur zal bemiddelend optreden in geval van vermeende overlast. In alle overige gevallen van overlast waarover geen specifieke regels in het Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen, zal het bestuur indien nodig optreden.
OP-AAN-ONDERBOUW

Artikel 17
In navolging van Artikel 13 in het Modelreglement: iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden. Tevens is het niet toegestaan planten/begroeiing tegen de gevel op te laten groeien, tenzij de beplanting langs een speciaal bedoelde voorziening wordt geleid.
SLOT

Artikel 18
Voor alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement of het Reglement van Splitsing niet voorziet, beslist de vergadering van de vereniging van eigenaren

 

Hieronder voor mensen die graag willen weten welke veranderingen er in het huishoudelijk reglement zitten in vergelijking met het huishoudelijk reglement bij oprichting, het oorspronkelijke huishoudelijk reglement:

 

Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners van het appartementencomplex blok 2C
van het GWL-terrein te Amsterdam.

HET REGLEMENT

Artikel 1
Alle bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in het Modelreglement
bij Splitsing in Appartementsrechten d.d. 2 januari 1992, opgesteld door de Koninklijke Notariële Broederschap
en aan de artikelen genoemd in akte tot splitsing erfpachtrecht in appartementrechten voor bedoelde
appartementencomplex.

Artikel 2
Waarin dit reglement ‘hij’ staat vermeld, kan ook ‘zij’ worden gelezen.

Artikel 3
Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken geldt het volgende:
a. De vergadering van eigenaren is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik en beheer van de gedeelten
die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het Huishoudelijk Reglement
daarover geen bepalingen bevat;
b. Het bestuur is bevoegd om de regels uit dit reglement te doen handhaven, alsmede in individuele gevallen
ontheffing te verlenen voor het bepaalde in de hierna volgende artikelen van het reglement;
c. Het bestuur is bevoegd bij overtreding van de regels uit dit reglement gevolg te geven aan de artikelen 27
en/of 29 uit het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten. Het bestuur is bevoegd in gevallen van
aanhoudende overlast een boete op te leggen van ten hoogste 10 maal de maandelijkse bijdrage per incident,
te boeken ten gunste van de algemene reserve;
d. De ontheffing die het bestuur verleent, behoeft de goedkeuring van de eerstvolgende vergadering van eigenaren.

Artikel 4
In navolging van artikel 11 uit het Modelreglement verklaart iedere appartementseigenaar dat hij bereid is de in
het Huishoudelijk Reglement vervatte regels met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimten na te leven. Is de
eigenaar daartoe niet bereid, dan kan de kantonrechter aan de hand van artikel 128 (boek 5 N.B.W.) beslissen
dat die regels ten aanzien van de eigenaar komen te gelden. Een lid van de vereniging dient bij voorgenomen
verkoop van zijn appartement het bestuur van de vereniging uiterlijk 48 uur na ondertekening van het voorlopig
koopcontract in kennis te stellen van naam en adres van de beoogde kopers. Bij voorgenomen verkoop is het lid
van de vereniging verplicht de potentiële kopers vóór ondertekening van het voorlopig koopcontract in kennis te
stellen van het Huishoudelijk Reglement. Hij dient de potentiële kopers erop te wijzen dat zij bij aankoop een
verklaring dienen te ondertekenen dat zij het Huishoudelijke Reglement na zullen leven. En zoals Artikel 44.3. van het
Modelreglement bepaalt, is de koper verplicht een dergelijke verklaring te tekenen.

HET bestuur

Artikel 5
a. Er zal een bestuur functioneren van minimaal 5, maximaal 7 leden (uit verschillende huishoudens) die telkens
voor een periode van 2 jaar worden benoemd.
b. De bestuursleden kunnen maximaal 2 maal worden herkozen.
c. De vergadering benoemt een voorzitter en een penningmeester. De overige bestuursfuncties worden door het
bestuur onderling verdeeld. Indien de voorzitter of de penningmeester tussentijds zijn functie neerlegt, kiest het
bestuur uit haar midden waarnemers. Op de eerstvolgende vergadering worden opvolgers benoemd.
d. Het bestuur is gerechtigd tot het doen van alle uitgaven welke in de door de algemene leden vergadering
goedgekeurde begroting staan vermeld of welke zijn gebaseerd op een ander soort besluit van de algemene
leden vergadering.
e. Het bestuur is gerechtigd, in navolging van Artikel 41.5 uit het Modelreglement, zonder machtiging van de
vergadering ƒ 2.500,- per niet begrote gebeurtenis uit te geven, een en ander in geval van calamiteiten.
Indien het door de ernst en de dringendheid van de situatie niet mogelijk is vooraf een machtiging te vragen
tot het doen van hogere uitgaven, is het bestuur verplicht zo snel mogelijk verantwoording af te leggen aan
de vereniging van eigenaren.
KASCOMMISSIE

Artikel 6
a. Er zal een kascommissie functioneren bestaande uit minimaal 2 leden (uit verschillende huishoudens) die
telkens voor een periode van 2 jaar worden benoemd.
b. De kascommissie vergadert tenminste éénmaal per jaar.
c. De kascommissie geeft haar oordeel over de ontvangsten en het beheer van de financiën van de vereniging
welke in de eerste twee weken van januari bij de penningmeester of administrateur opgevraagd zullen worden.
d. De kascommissie zal jaarlijks aan de vergadering verslag uitbrengen over het afgelopen boekjaar gevoerde
beheer en de door de penningmeester of administrateur over dat jaar gemaakte balans en exploitatierekening.
e. De kascommissie is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vereniging die betrekking
hebben op de administratie en het beheer van de vereniging.
f. De penningmeester of administrateur is verplicht aan de kascommissie alle gewenste inlichtingen te verstrekken
en desgewenst de kas en waarborgfondsen van de vereniging te tonen.
NOODMAATREGELEN

Artikel 7
a. Alleen het bestuur is bevoegd in geval van nood (bijvoorbeeld bij storm- en waterschade) noodvoorzieningen
te treffen. Het bestuur kan zich bij deze laten vertegenwoordigen door een derde.
b. De eigenaren moeten aan het bestuur of de administrateur opgeven, wie is aangewezen zich in geval van
calamiteiten, toegang tot het appartement te verschaffen. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor deze
opgave en dienen wijzigingen direct door te geven.

BETALINGEN AAN DE VERENIGING

Artikel 8
a. De geldelijke voorschotten zullen bij vooruitbetaling middels een automatische incasso in de eerste week
van de maand worden geïncasseerd. Leden zullen hiertoe een machtiging afgeven.
b. In navolging van Artikel 5.1. van het Modelreglement: “Van de gezamenlijke schulden en kosten – waaronder
begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de te begroten kosten als bedoelt in artikel 4 eerste lid –
wordt jaarlijks door het bestuur een begroting voor het aangevangen of het komende boekjaar ontworpen
en aan de jaarlijks vergadering voorgelegd. Deze vergadering stelt de begroting vast”.
c. Indien een automatische betaling wordt gestorneerd, dan dient het betreffende lid, zonder dat deze daarvoor
aangesproken hoeft te worden door de penningmeester of administrateur, per ommegaande te zorgen voor
aanzuivering van de betalingsachterstand.
d. Indien een lid het nalaat om, na één schriftelijke aanmaning, zijn achterstand aan te zuiveren, dan is het
bestuur, zonder dat hiervoor toestemming aan de algemene ledenvergadering hoeft te worden gevraagd,
bevoegd om een incasso- of gerechtelijke procedure op te starten teneinde de achterstand plus de wettelijk
verschuldigde rente met een minimum van ƒ 25,- en incassokosten geïncasseerd te krijgen.
MACHTIGING IN VERGADERING

Artikel 9
In navolging van Artikel 36 van het Modelreglement: “Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon,
hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te
wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen…”. Machtigingen dienen voor
de vergadering schriftelijk aan de administrateur overlegd te worden.
Iedere stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere leden een stem uitbrengen. Leden van het
bestuur zijn niet gerechtigd om te stemmen namens één der andere leden.
HET GEBRUIK VAN ALGEMENE RUIMTEN EN ALGEMENE GEDEELTEN

Artikel 10
a. De eigenaren moeten er gezamenlijk zo veel mogelijk toe bijdragen dat de inbraakveiligheid van het
gebouw maximaal wordt gewaarborgd.
b. Het is niet toegestaan voorwerpen, van welke aard en omvang ook, vanaf galerijen en/of ramen
te werpen.
c. In verband met stankoverlast is het niet toegestaan om volle vuilniszakken in de algemene
ruimten te plaatsen of langer dan een week in de tuinen of op de balkons te laten staan.
d. In de dakgoten en andere waterafvoervoorzieningen van het gebouw mag geen afval of ander
huisvuil worden gedeponeerd.
e. Er mag in de openbare ruimtes niet gerookt worden.
f. Kleden, lopers, bezems e.d. mogen niet buiten over de galerijrand of in de gemeenschappelijke
ruimten worden geklopt of schoongemaakt. Wasgoed mag geen overlast bezorgen.
g. Eigenaren van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen
aan medebewoners (b.v. stank- of geluidsoverlast of overlast vanuit hygiënisch oogpunt zoals het
hebben, houden of voeren van duiven en dergelijke is niet geoorloofd) Het is niet toegestaan om
huisdieren los te laten lopen in de algemene ruimten.
h. Het is verboden artikelen zoals hygiënisch verband, babyluiers, dweilen e.d. door de closetpot
te spoelen.
i. In de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken enz. mogen niet op de grond of in
de gemeenschappelijke ruimten en tuinen worden gedeponeerd.
j. Elke eigenaar dient een naamplaatje op zijn brievenbus c.q. postbus te bevestigen. De naamplaatjes
op de postbussen behoren uniform van model c.q. kleur te zijn.
k. Het is niet toegestaan kinderen in de algemene ruimten te laten spelen.
l. De eigenaar is verplicht medewerking te verlenen aan het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve
van reiniging en eventueel onderhoud van het pand.

Artikel 11
In navolging van Artikel 12.1 en 12.2 van het Model-reglement is het de eigenaren niet toegestaan:
a. In de gemeenschappelijke ruimten – anders dan in de daarvoor bestemde gedeelten – voertuigen
of andere voorwerpen te plaatsen;
b. In de gemeenschappelijke ruimten voorwerpen aan de muur te bevestigen.
Bovendien is het de eigenaren niet toegestaan:
c. Reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen en ornamenten van de gemeenschappelijke
ruimten en/of galerijverlichting te verrichten;
d. De toegang tot de gemeenschappelijke ruimten nodeloos lang geopend te laten of te blokkeren.

Artikel 12
De kabelaansluiting mag uitsluitend geschieden door middel van de hiertoe voorgeschreven aansluitsnoeren
met toebehoren. Storingen veroorzaakt door andere verbindingen en reparaties door onbevoegde personen
zijn voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartement.
BEPERKING VAN OVERLAST

Artikel 13
Elke eigenaar/gebruiker van een privé-gedeelte met bestemming woning is gerechtigd daarin parketvloeren
of ander harde vloerbedekking te hebben, mits deze vloerbedekking is gelegd op een voldoende
geluids-absorberende onderlaag, waardoor contactgeluiden zoveel mogelijk vermeden worden.
Onder voldoende geluidsabsorberende onderlaag wordt in dit geval verstaan een veerkrachtige onderlaag
of een zwevende dekvloer, zodanig dat de contactgeluidisolatie index 10db NEN bedraagt.

Artikel 14
Tussen 23.00 en 07.00 uur moet het rustig zijn. Boren, timmeren, zagen, schuren en andere
contactgeluiden-producerende werkzaamheden mogen door de week alleen van 08.00 tot 20.00 uur
en in het weekeinde van 11.00 tot 20.00 uur worden uitgevoerd.
Overigens zorgt men er in het algemeen voor dat bij het gebruik van radio, televisie, recorder, muziekinstrument
of geluidsproducerende apparatuur geen hinder door andere bewoners uit het complex wordt ondervonden.
Hetgeen ook voor de buitenruimten geldt.

Artikel 15
Het is niet toegestaan in het appartement een beroep uit te oefenen dat de omwonenden overlast bezorgd.

Artikel 16
Het bestuur zal bemiddelend optreden in geval van vermeende overlast. In alle overige gevallen van overlast
waarover geen specifieke regels in het Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen, zal het bestuur indien
nodig optreden.
OP-AAN-ONDERBOUW

Artikel 17
In navolging van Artikel 13 in het Modelreglement: iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming
van de vergadering is verboden. Tevens is het niet toegestaan planten/begroeiing tegen de gevel op te laten
groeien, tenzij de beplanting langs een speciaal bedoelde voorziening wordt geleid.
SLOT

Artikel 18
Voor alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement of het Reglement van Splitsing niet voorziet, beslist de vergadering
van de vereniging van eigenaren.

Comments are closed.